Opis

Termin składania ofert

15-10-2021

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć:

 • pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego pod adresem: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do: 15.10.2021 r., godz. urzędowania kancelarii 7:30-15:30. Decyduje data wpływu oferty do siedziby PKO Bank Polski lub
 • drogą elektroniczną na adres: malgorzata.sawicka.2@pkobp.pl

Wymagania dotyczące składania oferty.

Wymaga się złożenia oferty zgodnie z wzorami Załączników. W przypadku składania oferty pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście, wykonawca składa ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie oznakowanej następująco:

 • nazwa i adres Oferenta;
 • nazwa i adres Zamawiającego;
 • oznaczenie: – Zapytanie Ofertowe nr 01-10-2021

W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, wykonawca składa skan oryginalnej oferty wraz z wymienionymi dokumentami wpisując w tytule maila:  Zapytanie Ofertowe nr 01-10-2021.

Oferty złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty.

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w języku polskim w formie pisemnej (w przypadku sporządzenia oferty w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego). Oferent winien dołączyć wszystkie żądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania ofertowego.
 2. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej strony parafowane. W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi, jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
 3. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
 4. Termin ważności oferty – do 31.11.2021 r.

W razie wątpliwości w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających informacje zawarte w ofercie, z minimalnie 2-dniowym terminem dostarczenia.

Zamawiający zastrzega, iż ma prawo unieważnienia postępowania bez wyboru ofert bez podawania przyczyny.

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje niezwłocznie Oferentów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

malgorzata.sawicka.2@pkobp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Małgorzata Sawicka, Menedżer Zespołu Funduszy Unijnych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 666 821 769

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel i Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Kierownika Prac Badawczo – Rozwojowych (Kierownik B+R) realizowanego projektu „System uwierzytelniania i dostarczania cyfrowej tożsamości w banku PKO BP”. Prace będą realizowane w ramach realizowanego już projektu, który uzyskał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Ścieżka dla Mazowsza”.

Prace badawczo rozwojowe obejmują łącznie 4 etapy. Planowany czas realizacji prac wynosi 20 miesięcy a termin rozpoczęcia projektu został zaplanowany na luty 2020.

Przedmiot zamówienia

W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający zleci wykonywanie prac na stanowisku Kierownika Prac Badawczo – Rozwojowych (Kierownik B+R) planowanego do realizacji projektu.

Do obowiązków Kierownika B+R należeć będzie:

 1. weryfikowaniu i bieżącej analizie programu badawczego;
 2. prowadzeniu nadzoru nad klasyfikacją i opracowaniem zebranego materiału;
 3. weryfikacji realizacji etapów i kamieni milowych;
 4. kierowaniu całością prac B+R oraz zatwierdzaniu ich rezultatów.

Zamówienie obejmuje kierowanie pracami nad przeprowadzeniem prac B + R w zakresie:

Etap 3 – Realizacja rozwiązania na platformie testowej

Etap 4 – Implementacja, testy i walidacja usługi

Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa, więcej informacji po przesłaniu takiej prośby.

W projekcie planuje się zaangażowanie Kierownika B+R na 40 godz. w każdym miesiącu trwania zamówienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy to 4 miesiące (październik 2021 – styczeń 2022). Planowany termin realizacji całego projektu: luty 2020 styczeń 2022.

Załączniki

 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Wiedza i doświadczenie

 • Posiadanie doświadczenia w zakresie integracji danych, analiza danych.
 • Posiadanie doświadczenie w zakresie kierowania pracami B + R 

Warunek ten zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym oraz podczas rozmowy z oferentem.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe postanowienia:

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Informacja o wyniku postepowania zostanie wysłana do każdego oferenta, który złożył ofertę oraz umieszczona zostanie na stronie internetowej Banku.
 • Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

 1. uzasadnionych zmian w harmonogramie, zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta
 3. okoliczności siły wyższej,
 4. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 5. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 • Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 • CV

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM: Wartość oferty brutto PLN
WAGA W PROCENTACH (%) 100
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie wartość oferty brutto w PLN. Punkty przyznawane będą wg poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto za godzinę świadczenia usługi
C = ------------------------------------------------- x 100 = liczba punktów.
Wartość oferty badanej brutto
Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta o najniższej wartości brutto PLN spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest wartość oferty netto, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować wartości wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą wziąć udziału osoby / podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest Oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

Adres

Puławska 15

02-515 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 580 21 49

NIP

5250007738

Status zamówienia: Wybrano wykonawcę - dr hab. Inż. Robert Wrembel, prof. nadzw.