Opis

Syndyk masy upadłości Ekolog Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy sprzeda z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 1.606.256,35 zł nieruchomość gruntową dz. nr 219/2, 220/2, 220/3 o łącznej pow. 0,2120 ha zabudowanej budynkiem biurowo-socjalnym z warsztatem o pow. użytkowej 699,30 m2, położonej w Pile przy ul. Motylewskiej 46A, dla której prowadzona jest KW nr PO1I/00003990/4 wraz z ruchomościami stanowiącymi m.in. materiały i urządzenia do budowy oczyszczalni ścieków wraz z kontenerami stanowiącymi mobilne laboratorium do badania ścieków – zgodnie ze stanem na dzień 19.02.2021 r., który może ulec zmianie z tym zastrzeżeniem, że:

  • nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,
  • cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Cena nieruchomości wynosi 1.061.700,00 zł i nie jest objęta podatkiem VAT, natomiast cena ruchomości wynosi 442.728,74 zł netto + 23 % VAT 101.827,61 zł tj. łącznie 544.556,35 zł. Oferty dotyczące nabycia nieruchomości powinny zostać przesłane w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – Ekolog Sp. z o.o. w upadłości Sygn. akt 185/20”, na adres biura syndyka, ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz do dnia 15 marca 2021 r. Kopertę należy włożyć do drugiej koperty zaadresowanej na powyższy adres - decyduje data wpływu.

Do oferty należy załączyć potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 10% wartości wyszacowania nieruchomości wraz z ruchomościami, które powinno wpłynąć na rachunek masy upadłości numer: 65 1540 1027 2102 0003 8528 0001 do dnia 15 marca 2021 r. godz. 10.00 Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku odrzucenia danej oferty wadium zostaje niezwłocznie zwrócone.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2021 r. W przypadku złożenia zbliżonych cenowo ofert, może zostać przeprowadzona licytacja ustna lub pisemna pomiędzy oferentami.

Wybrany oferent w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wyborze jego oferty zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za zakup nieruchomości na konto masy upadłości.

Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą nastąpi w terminie 60 dni od daty wpłaty całej ceny.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00, pod nr tel. 661-511-181 lub e-mail: syndyk.biuro@wp.pl. Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje możliwość osobistego kontaktu do odwołania. Opis i oszacowanie nieruchomości można uzyskać na wniosek poprzez pocztę elektroniczną.

Oferta powinna zawierać pełne dane nabywcy, nr telefonu, adres e-mail, oferowaną cenę (także słownie), akceptację wszystkich warunków sprzedaży, informację, że oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży pod względem faktycznym i prawnym, operatem szacunkowym nieruchomości oraz informację, że nie wnosi zastrzeżeń.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego postępowania bez podania przyczyny.