Opis

Syndyk masy upadłości Ekolog Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy sprzeda z wolnej ręki następujące nieruchomości:

 • Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym, o 12 wydzielonych lokalach mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 554,01 m2 i innych lokali użytkowych 176,49 m2, położona w Człopie przy ul. Moniuszki 10 dz. nr 133/9 o pow. 0,2404 ha, dla której prowadzona jest KW nr KO1W/00020253/8 – cena minimalna brutto 1.157.660,00 zł (podatek nie występuje);
 • Grunty rolne niezabudowane, działki nr 71/3, 75/2 o pow. 11,4914 ha położone w miejscowości Załom Gmina Człopa, dla których prowadzona jest KW nr KO1W/00026105/8 – cena minimalna brutto 598.238,00 zł – działki są obecnie wydzierżawiane do 14.03.2030 r.
 1. działka 75/2 – cena 380 600,00 zł + podatek VAT 23% tj. 468.138,00 zł brutto;
 2. działka 71/3 – cena 130 100,00 brutto (podatek nie występuje);
 • Grunty rolne niezabudowane, działka nr 71/4 o pow. 0,91 ha położona w miejscowości Załom, Gmina Człopa, dla której prowadzona jest KW nr KO1W/00028357/3 – cena minimalna brutto 20.800,00 zł (podatek nie występu je), działka wydzierżawiona do 14.03.2030 r.;
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy rekreacji indywidualnej oraz agroturystyki, stanowiąca działkę nr 63/4 o pow. 0,5783 ha położona w miejscowości Załom, Gmina Człopa, dla której prowadzona jest KW nr KO1W/00021095/9 – cena minimalna 66.400,00 zł + podatek VAT 23% tj. 81.672,00 zł brutto;
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy rekreacji indywidualnej oraz agroturystyki, działka nr 65/1 o pow. 0,47 ha położona w miejscowości Załom, Gmina Człopa, dla której prowadzona jest KW nr KO1W/00024406/4 – cena minimalna 58.800,00 zł + podatek VAT 23% tj. 72.324,00 zł brutto;
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy rekreacji indywidualnej oraz agroturystyki, działki nr 110, 111, 112, 119, 120 o pow. 1,0834 ha położona w miejscowości Załom, Gmina Człopa, dla której prowadzona jest KW nr KO1W/00026590/4 – cena minimalna 209.985,00 zł + podatek VAT 23% tj. 258.281,55 zł brutto;
 • Nieruchomość gruntowa dz. nr 79/3 i 140 o pow. łącznej 0,9180 ha, dz. 79/3 o pow. 0,73 ha zabudowana jest budynkiem usługowym o pow. użytkowej 203,05 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 65 m2 – budynki nadają się do remontu kapitalnego, działka nr 140, niezabudowana o pow. 0,1880 ha położone w miejscowości Załom, Gmina Człopa, dla której prowadzona jest KW nr KO1W/00018260/3 – cena minimalna brutto 222.600,00 zł (podatek nie występuje);
 • Grunty stanowiące teren zieleni parkowej – teren byłego cmentarza ewangelickiego, działka nr 81 o pow. 0,18 ha położone w miejscowości Załom, Gmina Człopa, dla których prowadzona jest KW nr KO1W/00018262/7 – cena minimalna brutto 21.800,00 zł + podatek VAT 23% tj. 26.814,00 zł brutto;
 • Grunty orne, dz. 64/2 o pow. 0,29 ha położone w miejscowości Załom, Gmina Człopa, dla których prowadzona jest KW nr KO1W/00020561/0 – cena minimalna 32.700,00 + podatek VAT 23% tj. 40.221,00 zł brutto.

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości powinny zostać przesłane w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – Ekolog Sp. z o.o. w upadłości Sygn. akt 185/20”, na adres biura syndyka, ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz do dnia 15 marca 2021 r. Kopertę należy włożyć do drugiej koperty zaadresowanej na powyższy adres - decyduje data wpływu.

Do oferty należy załączyć potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 10% wartości wyszacowania danej nieruchomości, które powinno wpłynąć na rachunek masy upadłości numer: 65 1540 1027 2102 0003 8528 0001 do dnia 15 marca 2021 r. godz. 10.00 Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku odrzucenia danej oferty wadium zostaje zwrócone.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2021 r. W przypadku złożenia zbliżonych cenowo ofert, może zostać przeprowadzona licytacja ustna lub pisemna pomiędzy oferentami.

Wybrany oferent w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wyborze jego oferty zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za zakup nieruchomości na konto masy upadłości.

Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą nastąpi w terminie 60 dni od daty wpłaty całej ceny.

Jeżeli oferty są składane na więcej niż jedną nieruchomość należy podać oferowaną cenę każdej nieruchomości osobno.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00, pod nr tel. 661-511-181 lub e-mail: syndyk.biuro@wp.pl. Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje możliwość osobistego kontaktu do odwołania. Opis i oszacowanie nieruchomości można uzyskać na wniosek poprzez pocztę elektroniczną.

Oferta powinna zawierać pełne dane nabywcy, nr telefonu, adres e-mail, oferowaną cenę (także słownie), akceptację wszystkich warunków sprzedaży, informację, że oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży pod względem faktycznym i prawnym oraz operatem szacunkowym nieruchomości, oraz że nie wnosi zastrzeżeń.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego postępowania bez podania przyczyny.