Opis

PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 (zwany dalej Bankiem) uprzejmie prosi o udzielenie informacji dotyczącej możliwości realizacji usługi brandingowej w zakresie i na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.

Odpowiedź na Zapytanie (w wersji elektronicznej) powinna uwzględniać wszystkie elementy wskazane w punkcie 1 Załącznika nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Kompletna odpowiedź na Zapytanie powinna zostać przesłana w wersji elektronicznej na adres: BZM.Identyfikacja.Wizerunkowa@pkobp.pl
do 9 września 2021 r. do godz. 12.00.

Bank zastrzega, iż otrzymany materiał nie będzie traktowany, jako Państwa oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz, że w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu procesu wyboru Dostawcy usługi w trybie przetargowym lub innym, może zostać podjęta decyzja o niezaproszeniu Państwa do jego udziału bez żadnych skutków prawnych, w tym w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej. Bank zastrzega sobie prawo do nieprzedstawiania oraz uzasadnienia decyzji w tym zakresie.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem odpowiedzi ponosicie Państwo, jako adresat niniejszego zapytania.

Ponadto Bank informuje, że niniejsza korespondencja zawiera informacje o charakterze poufnym, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub innych przepisów prawa i które są przeznaczone wyłącznie dla Państwa, jako adresata niniejszej korespondencji. Informacje te, jako informacje poufne, nie mogą być przekazywane ani udostępniane w żaden sposób osobom trzecim, które nie są adresatami niniejszej korespondencji. Informacje poufne w rozumieniu niniejszego oświadczenia nie obejmują informacji, które są publicznie dostępne.