Opis

Uprzejmie informujemy, iż Bank przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania zakupowego w trybie przetargu zamkniętego na wybór kreatywnej agencji interaktywnej do obsługi Banku, Spółek Grupy Kapitałowej oraz Fundacji PKO Banku Polskiego.

Zakres przedmiotu zakupu obejmuje:

 1. opracowywanie oraz wdrażanie koncepcji i strategii działań promocyjnych w Internecie i innych kanałach komunikacji, 
 2. opracowywanie projektów materiałów reklamowych do elektronicznych kanałów elektronicznych, w szczególności Internetu
 3. produkcja, modyfikacja i optymalizacja materiałów reklamowych do elektronicznych kanałów komunikacji, w szczególności Internetu.
 4. przedstawianie koncepcji , opracowywanie i realizacja innych form promocji produktów i usług Banku (min.: przygotowywanie koncepcji i organizacja kampanii marketingu bezpośredniego (ankiety , promocje sprzedaży, konkursy, loterie).
 5. opracowywanie oraz tworzenie projektów prezentacji multimedialnych.
 6. opracowywanie projektów, projektowanie, tworzenie i modyfikacja serwisów promocyjnych www. w kanałach elektronicznych wspierających prowadzone działania marketingowo-sprzedażowe.
 7. dobór podwykonawców oraz zlecanie i nadzór nad produkcją materiałów reklamowych lub świadczeniem innej pracy, w ramach usług, przez podwykonawców,
 8. dostarczanie materiałów Bankowi lub podmiotom wskazanym przez Bank do wykorzystania zgodnie z decyzją Banku, w tym dostarczanie materiałów do dysponentów mediów wskazanych przez dom mediowy Banku (wskazany przez Bank) lub Bank, w formie i terminach wynikających ze specyfikacji technicznej i harmonogramów dostarczanych dostawcy przez Bank lub podmiot wskazany przez Bank,
 9. wsparcie Banku i wskazanego przez Bank domu mediowego w zakresie planowania i przeprowadzania kampanii internetowych, w szczególności proponowanie sposobu wykorzystania mediów pod względem kontekstu kreatywnego kampanii, proponowanie działań niestandardowych, wsparcie w analizowaniu efektów kampanii,
 10. opracowywanie kwartalnych analiz rynku działań realizowanych w elektronicznych kanałach komunikacji;
 11. bieżąca, codzienna obsługa Banku (tzw. account service), obejmująca obsługę administracyjną związaną ze świadczonymi na rzecz Banku usługami, w tym w szczególności aktywne uczestnictwo w organizowanych spotkaniach, pozostawanie w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym z przedstawicielem Banku, sporządzanie bieżących raportów z wykonywania usług i innych dokumentów dotyczących realizowanych usług, przygotowywanie analiz niezbędnych do tworzenia strategii komunikacji wizerunku i oferty Banku oraz koncepcji działań reklamowych i promocyjnych.

Etapem wstępnym będzie analiza otrzymanych ofert na które składaja się informace ogólne, w szczególności obejmujące portfolio i dane Dostawcy, przygotowanych i nadesłanych przez Oferentów zgodnie z załączonym do ogłoszenia zapytaniem.

Do właściwego postępowania prowadzonego jako przetarg zamknięty zostaną zaproszeni Oferenci, spełniający oczekiwania Banku.

Wybrani i zaproszeni do przetargu zamkniętego Oferenci zostaną poproszeni o złożenie ofert w odpowiedzi na otrzymane briefy, w tym również cennika.

Oferenci zainteresowani współpracą z Bankiem powinni przesłać ofertę w odowiedzi na ninijsze ogłoszenie, na która składaja się: porfolio oraz inne dokumenty, o których mowa w zapytaniu. Oferta w formie papierowej i elektronicznej /na nośniku elektronicznym/  powinna zostać przesłana pocztą, kurierem lub dostarczona osobiście na adres :

PKO Bank Polski
Departament Zakupów
Zespół Zakupów Usług Profesjonalnych
02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
na kopercie wpisując: "Wybór agencji interaktywnej-IW"

Termin nadsyłania ofert /wymaganych dokumentów/ upływa w dniu 10 pażdziernika 2016 roku, o godzinie 15.00.

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zamieszczone na stronie internetowej Banku ogłoszenie nie powinno być rozumiane, jako etap postępowania przetargowego, a jedynie jako wstępna analiza rynku skutkująca stworzeniem listy Oferentów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu zakupowym w trybie przetargu zamkniętego.

PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferentów, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

 

Poniżej znajduje się link do pobrania plików z dokumentami do pobrania i wypełnienia