Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
DEPARTAMENT ZAKUPÓW

Warszawa ul.Puławska 15

OGŁASZA Nr. Ref.:DZA010468

Postępowanie w trybie przetargu na wybór agencji świadczącej usługi w zakresie Social Media dla PKO Banku Polskiego, Spółek Grupy Kapitałowej oraz Fundacji PKO Banku Polskiego Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym powinni przesłać elektronicznie dokumenty składające się na  ofertę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, na adres wskazany w tym Załączniku.

Oferenci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie przetargu będą składać swoje oferty za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://pkozakupy.pkobp.pl. 

Termin nadsyłania ofert  upływa w dniu 10.08.2021 roku, o godzinie 13:00. Po tym terminie oferty nie będą przyjmowane.

PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferentów, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.