Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

DEPARTAMENT ZAKUPÓW

OGŁASZA 

Nr Ref.:DZA011116

Postępowanie w trybie przetargu otwartego na wybór agencji reklamowych do obsługi PKO Banku Polskiego, wybranych spółek Grupy Kapitałowej oraz Obligacji Skarbowych w zakresie działań reklamowych 360°, działań promocyjnych, a także kompleksowych prac redakcyjno-wydawniczych przy tworzeniu e-wydawnictw bankowych.

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym powinni przesłać elektronicznie dokumenty składajace się na ofertę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, na adres wskazany w tym załączniku, w temacie wpisując "Postępowanie na wybór agencji reklamowych 360".   

Oferenci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie przetargu będą składać swoje oferty za pośrednictwem platformy zakupowej PKO Zakupy.  

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2021 roku, o godzinie 13:00.

Po tym terminie oferty nie będą przyjmowane.

PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferentów, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.