Opis

Przedmiotem postępowania jest wybór domu mediowego do obsługi PKO Banku Polskiego, Obligacji Skarbu Państwa oraz spółek Grupy Kapitałowej w zakresie planowania i zakupu mediów.

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym powinni przesłać dokumenty składajace się na ofertę zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, drogą mailową na adres: michal.krupinski@pkobp.pl

w temacie wpisując: "Postępowanie na wybór domu mediowego".

Oferenci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w dalszym etapie przetargu, będą składać swoje kolejne oferty za pośrednictwem platformy zakupowej  PKO Banku Polskiego.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 02.12.2020 roku, o godzinie 12.00. Po tym terminie oferty nie będą przyjmowane.

 

PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferentów, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.