Opis

Informacje o ogłoszeniu

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa tożsamości cyfrowej w sektorze bankowym (Zapytanie Ofertowe nr 01-08-2019)

Termin składania ofert

do dnia 23-09-2019

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć:

 • pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego pod adresem: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do: 23-09-2019 r. do godz. 11:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby PKO Bank Polski lub
 • drogą elektroniczną na adres: malgorzata.sawicka.2@pkobp.pl.

Wymagania dotyczące składania oferty
Wymaga się złożenia oferty zgodnie z wzorami Załączników.
W przypadku składania oferty pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście, wykonawca składa ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie oznakowanej następująco:
- nazwa i adres Oferenta;
- nazwa i adres Zamawiającego;
- oznaczenie: – Zapytanie Ofertowe nr 01-08-2019

W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, wykonawca składa skan oryginalnej oferty wraz z wymienionymi dokumentami wpisując w tytule maila: Zapytanie Ofertowe nr 01-08-2019

Oferty złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty
a. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania w języku polskim w formie pisemnej (w przypadku sporządzenia oferty w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego). Oferent winien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania ofertowego.
b. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
c. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
d. Termin ważności oferty do 30-06-2020 r.

W razie wątpliwości w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających informacje zawarte w ofercie, z minimalnie 2-dniowym terminem dostarczenia.
Zamawiający zastrzega, iż ma prawo unieważnienia postępowania bez wyboru ofert bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje niezwłocznie Oferentów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

malgorzata.sawicka.2@pkobp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Sawicka - Menedżer Zespołu Funduszy Unijnych / Karol Kot - Ekspert w Zespole Funduszy Unijnych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 580 21 49 / 22 778 86 72

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało przygotowane w ramach wyłonienia wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na potrzeby składanego wniosku w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający zleci przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa tożsamości cyfrowej, w zakresie wskazanym w punkcie przedmiot zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa, Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Prace będą realizowane w ramach projektu, który zostanie złożony w naborze prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający zleci przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa tożsamości cyfrowej w sektorze bankowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zlecenie następujących prac badawczo-rozwojowych:

 1. Opracowanie modeli dostępu do cyfrowej tożsamości za pośrednictwem różnych mediów oraz nośników, opracowanie modelu pozyskiwania i  aktualizacji tożsamości użytkowników, w tym z wykorzystaniem rejestrów państwowych, opracowanie modelu użycia biometrii w ramach uwierzytelniania dostępu do cyfrowej tożsamości, opracowanie koncepcji przechowywania danych osobowych (aktualnych i historycznych) w sieci blockchain, weryfikacja możliwości oraz opracowanie koncepcji przechowywania profili biometrycznych w sieci blockchain.
 2. Wybór i opracowanie modelu działania sieci blockchain na potrzeby cyfrowej tożsamości, opracowanie projektu architektury sieciowej na potrzeby realizacji oraz komercjalizacji projektu, opracowanie koncepcji wykorzystania akceleracji sprzętowej w projekcie, stworzenie bazy wzorców biometrycznych na potrzeby biometrii głosowej.
 3. Weryfikacja możliwości optymalizacji projektowanego rozwiązania z użyciem akceleracji sprzętowej w oparciu o moduły programowalne.
 4. Projekt testów akceptacyjnych.

Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, po szczegółowy opis przedmiotu zamówienia należy zgłaszać się w formie mailowej do Zamawiającego. Szczegółowy opis zostanie udostępniony na wniosek Oferenta po uprzednim przedłożeniu Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji umowy to 20 miesięcy. Planowany termin rozpoczęcia projektu:  luty 2020 r., a zakończenia wrzesień 2021 r. Szczegółowy Harmonogram wykonywania poszczególnych prac zostanie opracowany na etapie sporządzania umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym.

Załączniki

 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wiedza i doświadczenie
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o poufności

Wiedza i doświadczenie

Wykazanie doświadczenia w realizacji:

 • Wykazanie doświadczenia w realizacji, co najmniej 3 projektów z obszaru kryptografii lub cyberbezpieczeństwa lub ochrony informacji, realizowanych we współpracy lub dla przedsiębiorstw oraz minimum 5 publikacji naukowych w zakresie kryptografii lub cyberbezpieczeństwa lub ochrony informacji w prestiżowych czasopismach naukowych (z listy filadelfijskiej).

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Dodatkowe warunki

Dodatkowe postanowienia:

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 • Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Informacja o wyniku postepowania zostanie wysłana do każdego oferenta, który złożył ofertę oraz umieszczona zostanie na stronie internetowej.
 • Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzależnienia wejścia w życie umowy z wybranym oferentem od podpisania przez zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu do którego Zamawiający będzie składał wniosek o dofinansowanie projektu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w harmonogramie, zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 • Oświadczenie o braku powiązań - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 • Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
 • Oświadczenie o doświadczeniu i potencjale kadrowym - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
 • Oświadczenie o poufności - Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM: Wartość oferty brutto PLN
WAGA W PROCENTACH (%) 100
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie wartość oferty brutto w PLN. Punkty przyznawane będą wg poniższego wzoru:


               Najniższa wartość oferty brutto
C = ------------------------------------------------- x 100 = liczba punktów.
             Wartość oferty badanej brutto

Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta o najniższej wartości brutto PLN spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest wartość oferty brutto, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować wartości wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą wziąć udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest Oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

Adres

Puławska 15

02-515 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 580 21 49

NIP

5250007738

 

Wybrano wykonawcę - Politechnika Warszawska

Region: dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie