Opis

Warszawa, dnia 28 września 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zwany dalej „PKO BP SA” lub „Bankiem”, ma przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczął proces wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2020 – 2021 dla PKO BP SA, Spółek Grupy Kapitałowej PKO BP SA (zgodnie z wykazem podanym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) i Fundacji PKO BP SA oraz do świadczenia dodatkowych usług dozwolonych niebędących badaniem na rzecz tych podmiotów.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zakupu oraz warunków składania oferty stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”.

Złożona przez Państwa oferta będzie podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą Banku dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku, biorąc w szczególności pod uwagę oferowaną cenę, a także oczekiwaną jakość wykonania usługi. Bank zachęca do składania ofert wspólnych przez więcej niż jedną firmę audytorską w formule audytu wspólnego.

Na Państwa oferty czekamy do 31 października 2018 r., do godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Banku w Warszawie w dniu 5 listopada 2018 roku. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w grudniu 2018 roku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Zapytania prosimy o kierowanie pytań na skrzynkę Sekretariatu Departamentu Rachunkowości i Podatków (DRP@pkobp.pl). Na ewentualne pytania czekamy do 8 października 2018 r., do godz. 15:00. Pytania należy przesłać zbiorczo w jednym dokumencie z jednego adresu mailowego. Odpowiedzi na wybrane pytania zadane w wyznaczonym terminie zostaną przekazane drogą mailową do 22 października 2018 r. Pytania i wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy, iż Bank ma prawo do swobodnej oceny, przyjęcia lub odrzucenia oferty, zmiany lub odwołania zapytania ofertowego oraz jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyn oraz do zmian w sposobie przeprowadzania postępowania. Informujemy również, iż jedynym potwierdzeniem przyjęcia Państwa oferty jest podpisanie przez Bank umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2020 – 2021, a wcześniejsze informacje nie mogą być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia tej umowy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Z poważaniem,

Danuta Szymańska

/-/ Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Podatków

Region: mazowieckie