Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Adam Jordan (tel. 043 8225561 )na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ, pokój XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Bronisławów, 98-275 Brzeźnio, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 

Opis nieruchomości:

Działki o nr ewid. 581 (0,6611 ha) i 582 (0,1828 ha) o łącznej powierzchni 0,8439 ha, sąsiadują ze sobą i tworzą jedną gospodarczą całość o kształcie wydłużonego, niepełnego prostokąta, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, wiatą oraz budowlą drewnianą z wybiegiem ogrodzonym siatką. Działki nie są ogrodzone, wjazd z drogi publicznej utwardzonej masą bitumiczną. Pozostała część działki zakrzewiona i zadrzewiona. Na działce nr 581 znajduje się się słup energetyczny, a nad działką przebiega linia energetyczna SN. Budynek mieszkalny - o powierzchni użytkowej 240,00 m2, piętrowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, wolnostojący, o konstrukcji murowanej. Budynek niezamieszkały. Budowla (nie stanowi budynku gospodarczego) - o powierzchni zabudowy 16,00 m2, drewniana, kryta papą.

 

Suma oszacowania wynosi 277 053,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 207 789,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 705,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Numer oferty: L/6/N/01/19
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna