Opis

CZWARTY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

(Restauracja „Zajazd Rudzki” lub „Rulandia”)

 

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na niej, oznaczonej działką nr 1266/208, w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 107, dla której Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1S/00045211/7 zgodnie z warunkami przetargu zatwierdzonymi przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 22 czerwca 2018r. (sygn. akt XII GUp 104/17). 

Łączna powierzchnia użytkowa budynków – 506,40m2, a działki 1.136m2

Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 3 września 2018r. o godzinie 13:00 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, sala 112. 

Cena wywoławcza nieruchomości to 800.000 zł netto. Sprzedaż zgodnie z uzyskaną przez syndyka interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygnatura 0112-KDIL1-1.4012.433.2017.1.MR z dnia 13 listopada 2017r. może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty, stosownie do warunków przetargu, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018r. do godziny 14:00. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie i powinna zostać oznaczona dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – IV PRZETARG BENEVOLENT sygn. akt XII GUp 104/17” i musi zawierać oznaczenie składającego ofertę. Ofertę należy złożyć na adres: „Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Stępniewski, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice” Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 50.000 zł na rachunek bankowy masy upadłości: Raiffeisen Bank Polska S.A. 83 1750 0012 0000 0000 3749 5317. W przypadku nieuiszczenia wadium, oferta pozostanie bez rozpoznania.

 

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości są dostępne w aktach postępowania o sygnaturze XII GUp 104/17 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy (ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice) i Kancelarii Radców Prawnych przy ul. Młyńskiej 2/1 w Gliwicach oraz będą przesyłane drogą elektroniczną. Zapytania należy kierować na adres: biuro@kancelariastepniewski.pl. Informacji udziela się również telefonicznie - 501-230-333.

 

Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

Numer oferty: L/1/N/DWK/18
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna