Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Jarosław Olech (tel. 32 262-68-65 )zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 stycznia 2018 roku o godz. 14:30 w sali 125 Sądu Rejonowego Dąbrowie Górniczej odbędzie się: pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Rudnej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 481.500,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych).Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 361.125,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sio dwadzieścia pięć złotych). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 48.150,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy wpłacić na konto Komornika Sądowego. 

Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, pod sygn.J Co 5572/11, w terminie dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w aktach sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nic będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną /chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/400331

 

Numer oferty: L/17/N/01/18
Region: śląskie
Cena: 361.125,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny