Opis

Kutno, dnia 28-08-2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie

Aleksandra Mucha

99-300 Kutno, ul. Jana III Sobieskiego 39

Tel. 24 2545427, fax 24 2545403 e-mail: kutno@komornik.pl

KM 1862/17

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LD1K/00018349/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandra Mucha na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-10-2018 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy ul. Staszica 3 w sali nr VII, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej – udziały po 1/2, pow. 0,0425 ha,

położonej: 99-320 Żychlin, ul. Sienkiewicza 18,

dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1K/00018349/9

Suma oszacowania wynosi 70.600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47.067,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.060,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zgierzu  

11 10203440 0000 7002 0016 0077

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kutnie przy ul. Staszica 3 (Wydział Cywilny) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Aleksandra Mucha

Region: dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka