Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz (tel. 957364477) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-08-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Fryderyka Chopina 52 B/10 w sali nr 227, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości - działki gruntu nr 493 o powierzchni 0,2011 ha oraz prawa własności posadowionego na tym gruncie budynku o charakterze biurowo-socjalno-magazynowym o powierzchni użytkowej 1413,83 mkw, położonego: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Krótka, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma    oszacowania   wynosi   1 869 000 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania   i wynosi 1 401 750 zł. Licytant przystępujący do przetargu składa rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 186 900 zl najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię składa się w gotówce w kancelarii komornika. Rękojmię można złożyć także na konto komornika z zastrzeżeniem, że znajdzie się ona na rachunku komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/426552

Numer oferty: L/21/N/06/18
Region: lubuskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek użytkowy