Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Grzegorz Juszczak (tel. 091 4150247) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lipca 2018r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 8 w sali nr 10, odbędzie się pierwsza licytacja następującej nieruchomości:

działka nr 199/3, nieruchomość gruntowa o pow. 0,1111 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 72m2 oraz budynkiem gospodarczym pow. zab. 49m2 położonej: Gozdowice, obr. ew. Stare Łysogórki, gmina Mieszkowice dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 82 000,00zł, zaś cena wywołania wynosi 61 500,00zł. Cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest w kwocie 8 200,00zł. Rękojmię należy złożyć co najmniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika w gotówce lub w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Kwotę rękojmi można również przekazać na rachunek bankowy komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość będzie można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego pozostają do wglądu w kancelarii komornika czynnej w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00 (w poniedziałki do 17:00).

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/420721

Numer oferty: L/6/N/06/18
Region: zachodniopomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny