Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur (tel. 16 621 30 66 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-02-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu mającego siedzibę przy Czarnieckiego 4 w sali nr rozpraw nr 11, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 37-500 Jarosław, Zwierzyniecka , dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma  o   szacowania  wynos  i 347 000,00  zł,  zaś  cena  wywołania  jest    równa   2/3   sumy oszacowania i wynosi 231 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

najpóźniej na dzień przed licytacją

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Numer oferty: L/9/N/01/19
Region: podkarpackie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny