Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Leszek Ferczykowski (tel. 322068882)na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z siedzibą przy Francuska 70 A, 40-028 Katowice, pokój 13, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Cegielnia, 40-749 M. Katowice, dla której SĄD REJONOWY KATOWICE XI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa o pow. 349 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o Pu=59,90 m2 i budowlami (budynek gospodarczy oraz szopa drewniana),Obiekty kwalifikują się do kapitalnego remontu.

 

Suma oszacowania wynosi 122 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin

Godziny oględzin

03.01.2019

10:00 - 10:30

03.01.2019

10:00 - 10:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Numer oferty: L/7/N/12/18
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny