Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Paweł Smółka (tel. 32 7572410) w postępowaniu egzekucyjnym, o egzekucję świadczeń pieniężnych, w celu zapewnienia publicznego przebiegu licytacji, mając na uwadze treść art. 10136 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 stycznia 2019 r., o godzinie 13.00, w sali konferencyjnej Ii mieszczącej się w budynku Hotelu Monopol przy ul. Dworcowej 5 w Katowicach odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Szenwalda (działka ewidencyjna numer: 169/3 mapa 82), dla której Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym przystosowanym do zamieszkania wybudowanych w latach 70 - tych.

Sposób korzystania z przedmiotu licytacji oznaczony w treści księgi wieczystej to działka budowlana.

 

Suma oszacowania przedmiotu licytacji wynosi: 812.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 części sumy oszacowania i wynosi: 609.000,00 zł. Nabywca obowiązany jest natychmiast po udzieleniu przybicia zapłacić nie mniej niż jedną piątą ceny nabycia, natomiast reszta ceny powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.    Nabywca,    który w   przepisanym  terminie nie uiści ceny w całości lub w części, traci prawa  wynikające z przybicia.

Licytacja odbywać się będzie w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, w godzinach pracy sądu, wolno będzie oglądać (w porozumieniu z komornikiem) przedmiotowe prawo oraz przeglądać, w Kancelarii Komornika przy Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Pawła Smolki, akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotowego prawa lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Numer oferty: L/7/N/01/19
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny