Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Łukasz Polimirski (tel. 672685350) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2018 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą przy Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Łąkowa, 62-105 Łekno, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w Łeknie przy ul. Łąkowej, zapisana w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu V Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem i składa sie z działki nr 318/1 o pow. 0,4353 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow.uż. 298,03 m2, budynkiem gospodarczym o pow. uż. 85,05m2 oraz uzbrojenia i urządzenia terenu.

Suma oszacowania wynosi 438 104,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 328 578,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 810,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin

Godziny oględzin

05.12.2018

10:00 - 10:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Numer oferty: L/6/N/12/18
Region: wielkopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny