Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Grzegorz Juszczak  (tel. 91 415 02 47)na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lutego 2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 8 w sali nr 107, odbędzie się druga licytacja następującej nieruchomości: działka nr 263, grunty rolne o pow. 0,05 ha, zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 81,7m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 57,5m2 położonej: Lisie Pole, gmina Chojna, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 107 000,00zł, zaś cena wywołania wynosi 71 334,00zł. Cena wywołania stanowi 2/3 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest w kwocie: 10 700,00zł.

Rękojmię należy złożyć co najmniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika w gotówce lub w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Kwotę rękojmi można również przekazać na rachunek bankowy komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość będzie można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego pozostają do wglądu w kancelarii komornika czynnej w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00 (w poniedziałki do 17:00).

Numer oferty: L/12/N/01/19
Region: zachodniopomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny
budynek użytkowy