Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Piotr Pietrasik (tel. 426387200) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2018 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, pokój IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonego przy Henrykowska, Łódź, 92-010 Łódź, dla którego SĄD REJONOWY ŁÓDŹ XVI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 1 354 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 016 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 135 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Numer oferty: L/3/N/12/18
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka