Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lesznie

Przemysław Grzegrzółka

Kancelaria Komornicza w Lesznie

64-100 Leszno, ul. Narutowicza 73/1

Tel. 65 529 551 14

e-mail: leszno@komornik.pl

dnia 31.07.2020

Km 1032/13

 

 

                                                                                                                                OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

                                                

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Przemysław Grzegrzółka na podstawie przepisu art.953 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z przepisem art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1-09-2020r. o godz. 10.00 wbudynku SąduRejonowego w Lesznie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 2 w Lesznie w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci:

Nieruchomość gruntowa zabudowana w skład której wchodzą:

  • działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 188/2 o powierzchni 2.681m2
  • budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 294,10m2
  • budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 69,40m2
  • budynek mieszkalny (do rozbiórki)

położonej w miejscowości Żakowo gm. Lipno, stanowiącej własność dłużników:

- w udziale ½ Piskorz Tadeusz, zam. Żakowo 8 ; 64-111 Lipno 

- w udziale ½ Mazur (poprzednio Piskorz) Aurelia, ul. Wschodnia 22b/10; 62-030 Luboń

 

posiadającej założoną księgę wieczystą prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych SR w Lesznie nr PO1L/00002349/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 103.140,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi ¾ wartości oszacowania tj. kwotę 77.355,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 10.314,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo przelewem na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Lesznie

91 1020 3088 0000 8702 0005 6341

   

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,  jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                                                                                        Komornik Sądowy

Przemysław Grzegrzółka

 ( na oryginale pieczęć i właściwy podpis )

Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna