Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic
Kancelaria Komornicza nr I w Mińsku Mazowieckim
Kancelaria Komornicza 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kazikowskiego 9F
tel: 25 759 28 54, fax: 25 759 28 54, www.komornikminsk.pl,
email: minsk.mazowieckil@komornik.pl
Sygn. akt Km 805/16,Km 188/17, Km 1387/19, Km 1864/19, Km 1865/19, Km 1964/19
w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 805/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05.10.2020r. o godz. 9.30 w sali nr 3 Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się: DRUGA LICYTACJA nieruchomości lokalowej stanowiąca lokal niemieszkalny oznaczony numerem 25 znajdujący się w budynku nr 25 przy ul Kościuszki w Mińsku Mazowieckim o powierzchni użytkowej 257,32m2. Z własnością wskazanego lokalu niemieszkalnego związany jest udział wynoszący 25732/118854 w prawie współużytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr. 1934/5 i 1934/6 z obręb 1 Mińsk Mazowiecki o łącznej powierzchni 0,0886 ha oraz taki sam udział w prawie własności w częściach wspólnych budynku biurowego. Lokal znajduje się na 4 piętrzę ( piątej kondygnacji) budynku, składa się z pomieszczeń biurowych, socjalnych oraz komunikacyjnych.

Nieruchomość położona jest w Mińsk Mazowiecki, przy ul. ul. Kościuszki 25 stanowi własność dłużnika:

Miejska Pracownia Projektowa Architekci Sp. z o.o. posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsk Mazowiecki nr SIIM/00100217/0.

Suma oszacowana nieruchomości wynosi I 087 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę: 724 666,67 zł.

Do powyższej kwoty wywołania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości tj.108 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmie można wpłacać na konto komornika PKO-BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

Rękojmie zostaną zwrócone po wskazaniu rachunku bankowego, na który należy je zwrócić.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją nieruchomość można oglądać w dni powszechne od godz. 10,00 do 16,00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim przy ul. Okrzei 14 w sekretariacie Wydziału Cywilnego w godzinach pracy sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika w każdy dzień oprócz piątków w godz. 8,30 - 15,30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Numer oferty: L2/DWK/7/2020
Cena: 724.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal użytkowy