Opis

Syndyk masy upadłości dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ….w upadłości likwidacyjnej w Toruniu zaprasza do negocjacji w przedmiocie sprzedaży z wolnej ręki: 1) nieruchomości w skład której wchodzi prawo własności działki ewidencyjnej nr 16 o powierzchni 1.1685 ha zabudowanej: budynkiem biurowym, budynkiem hali produkcyjnej, wiatą magazynową i portiernią. Nieruchomość położona jest w Toruniu przy ul. Aleksandrowskiej. Dojazd do nieruchomości jest możliwy poprzez dwie bramy – od ulicy Aleksandrowskiej i od ulicy Włocławskiej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą,

2) ruchomości stanowiących wyposażenie ww. budynków.

Nieruchomość jest w całości przedmiotem najmu, a umowa najmu może zostać wypowiedziana przez nabywcę w trybie art.1002 zd.2 k.p.c. lub przez syndyka w trybie art.109 Prawa upadłościowego. Nieruchomość nie jest obciążona prawami pozostającymi w mocy po jej sprzedaży przez syndyka.

Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 6.920.000 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) netto i zostanie powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wartość oszacowania ruchomości wynosi 6.494 zł netto (słownie sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote) i zostanie powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Przy czym wyżej wymienione wartości oszacowania nie ograniczają możliwości składania propozycji cen niższych.

Sprzedaż dotyczy łącznie nieruchomości i ruchomości.

Z oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznawać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 657 57 43 lub mailowo: syndyk@lexima.com.pl) w biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Chełmińskiej 16A od poniedziałku do piątku w godz. 9. 00 do 16.00 lub w podstawowym zakresie na stronie https://lexima.com.pl/ogloszenia-i-regulaminy/

Numer oferty: L/1/DWK/2/2020
Źródło: Syndyk
Rodzaj: nieruchomość komercyjna