Opis

Syndyk masy upadłości Sławomira Furmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MIRES Sławomir Furman w upadłości likwidacyjnej w Toruniu ogłasza Konkurs ofert na sprzedaż:

1) nieruchomości w skład której wchodzi prawo własności działki ewidencyjnej nr 16 o powierzchni 1.1685 ha zabudowanej: budynkiem biurowym, budynkiem hali produkcyjnej, wiatą magazynową i portiernią. Nieruchomość położona jest w Toruniu przy ul. Aleksandrowskiej nr 5. Dojazd do nieruchomości jest możliwy poprzez dwie bramy – od ulicy Aleksandrowskiej i od ulicy Włocławskiej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą TO1T/00105782/1,

2) ruchomości stanowiących wyposażenie ww. budynków.

Nieruchomość jest w całości przedmiotem najmu, a umowa najmu może zostać wypowiedziana przez nabywcę w trybie art.1002 zd.2 k.p.c. lub przez syndyka w trybie art.109 Prawa upadłościowego. Nieruchomość nie jest obciążona prawami pozostającymi w mocy po jej sprzedaży przez syndyka.

Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 6.920.000 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) netto. Wartość oszacowania ruchomości wynosi 6.494 zł netto (słownie sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote).

Cena minimalna nieruchomości wynosi 3.700.000 zł (trzy miliony siedemset tysięcy) netto. Cena minimalna ruchomości wynosi 6.494 zł netto. Ceny zostaną powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedaż dotyczy łącznie nieruchomości i ruchomości, co oznacza, że cena minimalna całej oferty wynosi 3.706.494 zł netto (trzy miliony siedemset sześć czterysta dziewięćdziesiąt cztery)

Oferty z ceną należy przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres biura syndyka (Biuro Syndyka Kancelaria LEXIMA, ul. Chełmińska 16A, 87 – 100 Toruń) w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.

Regulamin konkursu ofert, określający warunki jakim winna odpowiadać oferta znajduje się na stronie https://lexima.com.pl/ogloszenia-i-regulaminy/

Z oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznawać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 657 57 43 lub mailowo: syndyk@lexima.com.pl) w biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Chełmińskiej 16A od poniedziałku do piątku w godz. 9. 00 do 16.00 lub w podstawowym zakresie na stronie https://lexima.com.pl/ogloszenia-i-regulaminy/

 

Numer oferty: L/1/DWK/2/2020
Źródło: Syndyk
Rodzaj: nieruchomość komercyjna