Opis

Komornik Sądowy Bogusław Klocek Kurator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemara Hosiawy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-07-2020 o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, pokój 226, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ZUZMAR Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. Sp. kom., położonej przy Ciągłówka 6a, 34-500 Zakopane, dla której SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1Z/00038091/7, NS1Z/00036677/5.

Nieruchomość opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Zakopanem nr: NS1Z/00038091/7 należąca do dłużnika: ZUZMAR Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. Sp. kom. 34-500  Zakopane  ul. Ciągłówka 6a w części 326809/455087 odpowiadająca niewydzielonym z nieruchomości łącznie 58 lokalom mieszkalnym położonym w budynkach wielomieszkaniowych, o łącznej powierzchni użytkowej 3268,09 m2 zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 69/5 obr 3 o pow. 0,6790 ha oraz  nieruchomość położona w Zakopanem przy ul. Ciągłówka, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Zakopanem nr: NS1Z/00036677/5 składająca się z działki ewidencyjnej nr 69/2 obr. 3 o pow. 0,0273 ha, należąca w udziale 35809/100000 części do dłużnika: ZUZMAR Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. Sp. kom. 34-500  Zakopane  ul. Ciągłówka 6a, stanowiąca drogę dojazdową do nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr: NS1Z/00038091/7. Nieruchomość opisana w księdze wieczystej nr NS1Z/00038091/7 położona jest w Zakopanem przy ul. Ciągłówka 6a oraz Ciągłówka 6b. Dostęp do drogi publicznej od strony zachodniej poprzez pas służebności gruntowej opisany w dziale I KW NS1Z/00038091/7 - zgodnie z mapą służebności gruntowej pas drogi koniecznej biegnie przez działkę 700 obr. 3, następnie przez działki 644 obr. 6, 67/10 obr. 3 ( działka 67/10 obr. 3 powstała z podziału działki 67/1 obr. 3 ) oraz działkę 69/2 obr. 3. Teren płaski. Działka uzbrojona jest w sieć: energetyczną, kanalizacyjną, wodociągową, telekomunikacyjną, geotermalną, gazową. Działka 69/5 obr. 3 zabudowana jest dwoma budynkami wielomieszkaniowymi w zabudowie wolnostojącej. Teren zagospodarowany, monitorowany ( ogrodzenie trwałe, drogi, ścieżki i parkingi z kostki betonowej, ozdobna zieleń ogrodowa ). Najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi, działki niezabudowane oraz rzeka Zakopianka. W dalszej odległości kompleks Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego i Nauczycielskie Centrum Wypoczynkowo-Rehabilitacyjne. Budynki, w których znajdują się przedmiotowe lokale to dwa budynki wielomieszkaniowe w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczone, konstrukcji  szkieletowo-żelbetowej. Budynki wybudowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 525/07 z dnia 21.12.2007 roku. Decyzją nr 031/10 z dnia 20.01.2010 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem udzielił pozwolenie na użytkowanie dwóch budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych. W piwnicy zlokalizowane są garaże i miejsca parkingowe, pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się lokale mieszkalne. Z budynków wyodrębniono i ustanowiono oddzielną własność 23 lokali mieszkalnych. Przedmiotem opisu i oszacowania była pozostała część - 58 niewydzielonych lokali mieszkalnych ( 48 lokali wykończonych, 10 w stanie developerskim). Budynki wybudowane w nowoczesnej technologii w wysokim standardzie. W piwnicy budynków wydzielone są miejsca parkingowe w ilości wystarczającej do ilości lokali mieszkalnych. Przy budynkach zlokalizowany jest również parking. Elementy konstrukcyjne budynku: Ściany szkieletowe, żelbetowe wypełnione elementami ceramicznymi. Stropy płytowe, żelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro. Stropodach kryty papą. Na obszarze na którym położona jest działka ewidencyjna nr 69/5 obr. 3 brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Wg studium przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem UT-3 - strefa wyodrębnionych urządzeń turystyczno-wypoczynkowych. 48 lokali jest w pełni wykończonych i są wynajęte przez obecnego właściciela: ZUZMAR Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. Sp. kom., firmie AZUS Sp. z o.o. na czas określony od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2022 r.  na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości podpisanej w dniu 01.10.2012 r. ( paragraf 4 umowy dzierżawy przewiduje różne opcje wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron).  Lokal nr 1 jest zajęty przez dzierżawcę jako biuro a lokalne nr 2 i 3 stanowią gabinet odnowy biologicznej. Dla uzyskiwania pożytków wynajmowi podlega wiec 46 lokali. Dierżawca ponosi wszelkie koszty utrzymania nieruchomości.

"Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana" - Art. 1002 kpc

Nieruchomość opisana w księdze wieczystej nr NS1Z/00036677/5 składa się z działki ewid. nr 69/2 obr. 3 i położona jest w Zakopanem przy ul. Ciągłówka. Zabudowana urządzeniem budowlanym - droga o nawierzchni z kostki betonowej. Działka stanowi drogę dojazdowa do nieruchomości objętej KW NS1Z/00038091/7. Na obszarze na którym położona jest działka ewidencyjna nr 69/5 obr. 3 brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg studium przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem UT-3 - strefa wyodrębnionych urządzeńturystyczno-wypoczynkowych.  Udział 326809/455087 nieruchomości opisanej w Kw nr NS1Z/00038091/7 obejmujący 58 niewydzielonych lokali mieszkalnych ( 48 lokali wykończonych, 10 w stanie developerskim) oraz  udział 35809/100000 nieruchomości opisanej w Kw nr NS1Z/00036677/5 oszacowane zostały na łączną kwotę 40.941.192,00 zł - w tym należny podatek VAT.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 27.294.128,00  w tym  podatek VAT.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.094.119,20 zł. w tym  podatek VAT. Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao SA I Oddział w Zakopanem ul. Krupówki 19 nr:  43 1240 5165 1111 0000 5223 8530 lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmia złożona na rachunku bankowym będzie uwzględniona tylko po stwierdzeniu jej na wyciągu bankowym najpóźniej w dzień poprzedzający licytację. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu o którym mowa w art. 977 kpc ma charakter szczególny do dokonania określonej czynności i winno wskazywać konkretny przetarg, w którym dana osoba ma wziąć udział.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją zainteresowani mogą przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13.

Na 14 dni przed terminem licytacji wolno oglądać nieruchomość w następującym terminie: 19.06.2020 r. od godz. 10:00 do godz: 11:00 ( zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości ).

Operat szacunkowy nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika po wcześniejszym umówieniu terminu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kancelaria Komornicza, Nowotarska 26 A, Zakopane, 34-500 Zakopane

tel. 182068499 / fax. 182068499

Sygnatura: KM 432/13

Numer oferty: L/2/DWK/3/2020
Cena: 27.294.128,00
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny