Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie /  tel. 586721499 e-mail: wejherowo.nogalski@komomik.pl / Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-10-2020r. o godz. 11:15 w Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, 84-100 Puck, ul. 1 Maja 15, sala nr 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

• położonej: 84-250 MIERZYNO, w skład, której wchodzi niezabudowana działka gruntu nr 38/7 o powierzchni 474.964,00 m2
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Mierzyno w gminie Gniewino działka nr 38/7 położona jest na terenie przede wszystkim: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej oraz we fragmentach na terenie drogi zbiorczej, terenie drogi wewnętrznej, terenie ciągu pieszo-jezdnego, na terenie lasów, należącej do dłużnika: ………. z/s w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00046917/2
Suma oszacowania wynosi 5 942 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 961 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 594 200,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 59 10201853 2083 0000 2001 7217
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, z siedzibą w PUCKU, przy ul. 1 MAJA 15, Wydział I Cywilny, Sekcja ds. Egzekucyjnych, od godz. 8.30 do godz.15.00 oraz w Kancelarii Komornika Sądowego Macieja Nogalskiego w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 241 od godz. 7.30 do godz. 15.30, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą

Numer oferty: L2DWK82020
Cena: 3 961 333,33 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka