Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-08-2022 o godz. 13:30w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, której właścicielem jest EKO - KONSULTING Sp. z o.o. położonej przy Witolub, 78-230 Karlino, dla której  Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Wileńska 2, Białogard, 78-200 Białogard) prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1B/00035012/6.

Opis nieruchomości:

działki gruntu nr 449, 458, 494/1 o łącznej pow. 8,76 ha. Działka nr 449 o powierzchni 1,23 ha jest niezabudowana, posiada kształt w miarę regularny, teren o konfiguracji płaskiej. Na datę oględzin działka porośnięta trawą na gruntach ornych, roślinnością siedlisk łąkowych oraz zakrzaczeniami (część wschodnia). Zgodnie z treścią mapy zasadniczej (geoportal) przez teren działki przebiega podziemna infrastruktura. Wskaźnik bonitacji dla przedmiotowej działki wynosi 0,74. Działka nr 458 o powierzchni 6,41 ha jest niezabudowana, posiada kształt regularny – wydłużony, teren o konfiguracji płaskiej z miejscowymi odchyleniami rzędnych. Na datę oględzin działka porośnięta trawą na gruntach ornych. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej (geoportal) przez teren działki przebiega podziemna infrastruktura. Uzbrojenie działki w urządzenia infrastruktury technicznej: w zasięgu. Wskaźnik bonitacji dla przedmiotowej działki wynosi 0,72. Działka nr 491/1 o powierzchni 1,12 ha jest niezabudowana, posiada kształt w miarę regularny, teren o konfiguracji płaskiej. Na datę oględzin działka porośnięta trawą na gruntach ornych. Wzdłuż granicy północnej działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Przez działką w części wschodniej przebiega elektroenergetyczna linia wysokiego napięcia. Uzbrojenie działki w urządzenia infrastruktury technicznej: w zasięgu. Wskaźnik bonitacji dla przedmiotowej działki wynosi 0,93. Dojazd do działki numer 449 drogą gruntową tj. działka numer 455 która stanowi drogę gminną. Dojazd do działki numer 494/1 drogą asfaltową tj. działka numer 310 która stanowi drogę powiatową.

Suma oszacowania wynosi 891 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 594 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lipowa 1, Białogard, 78-200  Białogard.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Źródło: Licytacja komornicza