Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Karpiński Kancelaria Komornicza nr IV w Zielonej Górze 65-305 Zielona Góra Plac Pocztowy 15 tel. 683268062 e-mail: zielona.gora.karpinski@komornik.pl, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

08-07-2022 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy ul. Plac Słowiański 2 odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, którą stanowi działka nr 16/2 o pow. 0,06 ha w użytkowaniu wieczystym (do dnia 05.12.2089), zabudowana budynkiem niemieszkalnym o planowanej funkcji handlowo-usługowo-hotelowej. Lokalizacja w centrum miasta. Przy działce znajdują się sieci wodna, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek 4-5-kondygnacyjny, podpiwniczony, adoptowany z budynku po byłej drukarni i rozbudowany. Budynek w różnym stopniu wykończenia, dwie kondygnacje w stanie do wykończenia, pozostałe kondygnacje w stanie surowym zamkniętym. Wszystkie kondygnacje połączone są dwiema windami i dwiema klatkami schodowymi. Rok budowy od 2009r. Powierzchnia netto budynku: 2 439,2 m2, pow. użytkowa 1 825,5 m2.

Nieruchomość położona jest w Zielonej Górze, Plac Pocztowy 13,14, posiada założoną księgę wieczystą nr KW ZG1E/00046475/0.

Właścicielem gruntów jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntów oraz właścicielem budynku: „PLAZA DEVELOPMENT” Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze.

Suma oszacowania wynosi 3 968 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 976 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 396 800,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska SA 96 20300045 1110 0000 0237 6720

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze przy ul. Plac Słowiański 2 w pok. 201 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna