Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku

Marcin Binkiewicz

Kancelaria Komornicza, ul. Plac Winniczny 12, Szczecinek,  78-400 Szczecinek

tel. 947127288, 578888597 / fax. 94 712 72 89

Sygnatura: GKm 28/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Marcin Binkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2022 o godz. 12:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest "EKO-KONSULTING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie położonej przyPorost,  76-020 Bobolice, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Bohaterów Warszawy 42, Szczecinek, 78-400 Szczecinek)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00028073/6.

Suma oszacowania wynosi 1 014 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 760 500,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 101 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 44 1600 1462 1888 9115 8000 0002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Jasna 3, Szczecinek, 78-400  Szczecinek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Binkiewicz

Źródło: Licytacja komornicza