Opis

REGULAMIN LICYTACJI

 

ustnej, na sprzedażzorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego i nieruchomości niezabudowanej wchodzących w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Połowów, Przetwórstwa i Handlu Korab S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Stryjkowska 24,w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygnaturą akt VI GUp 1/15, toczącym sięprzed Sądem Rejonowym w Słupsku VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Szarych Szeregów 13.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 1. Regulamin niniejszy [dalej Regulamin Licytacji] dotyczy licytacji ustnej, określonej w §10 Regulaminu Przetargu, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu Licytacji, na sprzedaż:
 1. zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, na które składają się z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych wraz z obiektami o funkcji, usługowo - biurowej, produkcyjnej, magazynowej i socjalnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami technicznymi, w całości położonej w miejscowości Ustka ul. Westerplatte 4, w granicach Portu Morskiego Ustka;
 2. nieruchomości niezabudowanej drogowej położonej poza granicami Portu Morskiego Ustka;
 • upadłej spółki pod firmą Przedsiębiorstwa Połowów Przetwórstwa i Handlu KORAB S.A. z siedzibą w Gdyni pod adresem ul. Stryjkowska 24, wchodzącą w skład masy upadłości na podstawie art. 320 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, za ceny nie niższe niż ceny wywoławcze określone w §3 ust. 1 Regulaminu Przetargu.
 1. Licytacja ma charakter publiczny i odbywa się w drodze licytacji ustnej prowadzonej przez syndyka pod nadzorem Sędziego Komisarza.
 1. TERMIN I OGŁOSZENIE LICYTACJI.
 • Syndyk ogłasza termin przeprowadzenia licytacji na dzień 29.01.2019 r., godz. 8.50.
 • Licytacja odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Słupsku Wydział VI Gospodarczy, ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, w Sali 421.
 • Procedura licytacji wszczynana jest, pod warunkiem zawieszającym, w przypadku wpływu zbliżonych kwotowo ofert (nieprzekraczających kwoty postąpienia) na zakup nw. nieruchomości, na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie Przetargu.

 

III. PRZEDMIOT LICYTACJI.

 1. Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, na które składają się z prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych wraz z obiektami o funkcji, usługowo - biurowej, produkcyjnej, magazynowej i socjalnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami technicznymi, w całości położonej w miejscowości Ustka ul. Westerplatte 4, w granicach Portu Morskiego Ustka.

Przedmiot licytacji został szczegółowo określony w § 3 ust. 1a Regulaminu Przetargu.

 

 • Zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 1560/12, o powierzchni 297 m2 położoną w Ustce między ul. Bohaterów Westerplatte, a ul. Na Wydmie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1S/00044423/0 przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka niezabudowana stanowi drogę osiedlową, utwardzoną.

 

Przedmiot licytacji został szczegółowo określony w § 3 ust. 1b Regulaminu Przetargu.

 

IV UCZESTNICY LICYTACJI.

W licytacji mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, szczegółowo określone w § 4 Regulaminu Przetargu, które stawią się na licytacji i przystąpiły do przetargu zorganizowanego przez syndyka w dniu 29.01.2019 r o godz. 8.50 w Sądzie Rejonowym w Słupsku Wydział VI Gospodarczy, ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, w Sali 421 oraz złożyły ważną, pisemną ofertę. Warunki i tryb składania ofert zostały szczegółowo określone w § 5, 6 i 7 Regulaminu Przetargu.

 

V PRZEBIEG LICYTACJI

 1. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika licytacji może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
 2. Uczestnik licytacji przed przystąpieniem do licytacji składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Licytacji.
 3. Cena wywołania jest ceną netto.
 4. Wysokość postąpienia wynosi:
 • przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego - szczegółowo określonego w § 3 ust. 1a Regulaminu Przetargu - minimum 10.000 zł.,
 • przy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej drogowej położonej poza granicami Portu Morskiego Ustka - szczegółowo określonej w § 3 ust. 1b Regulaminu Przetargu - minimum 1000 zł.
 • Cena za przedmiot licytacji zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
 • Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego licytację. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot licytacji. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący licytacje uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 • Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji.
 • Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem własności przedmiotu licytacji.
 • Po zamknięciu licytacji Nabywca zobowiązany jest, niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez Syndyka zawrzeć umowę kupna i zapłacić cenę nabycia.
 • Syndyk zastrzega sobie możliwość zamknięcia licytacji oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków licytacji bez podania przyczyn.

 

 1.  

VIII POZOSTAŁE

 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy protokołem zdawczo odbiorczym, następuje po zawarciu umowy i zapłaceniu ceny nabycia w terminie wskazanym przez syndyka.
 2. Przeniesienie prawa własności następuje dopiero z chwilą zapłaty ceny.
 3. Syndyk, jako sprzedający nie bierze odpowiedzialności za mienie wydane od chwili jego wydania.
 4. Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej na podstawie art. 313 pu.
 5. Spory wynikające z zapisów regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Syndyka tj. Sąd Rejonowy w Słupsku lub Sąd Okręgowy w Gdańsku.

 

 

 • PISEMNE OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA LICYTACJI O ZAPOZNANIU SIĘ I AKCEPTACJI REGULAMINU LICYTACJI.

 

 

Lp.

DATA

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

UWAGI

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Numer oferty: L/2/DWK/01/19
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna