Opis

NA SPRZED

PRZEDSIĘBIORSTWO

Syndyk Masy Upadłości Nowa Agro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z/s w Bydgoszczy (sygn. akt VIII GUp 65/15 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na podstawie zezwolenia Sędziego - komisarza (Postanowienie z dnia 29 marca 2017 r. na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłej spółki) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w formie składania ofert pisemnych polegającą na wyborze najkorzystniejszej (cenowo) oferty.

Przedmiotem sprzedaży Jest przedsiębiorstwo upadłej położone w Sokołowicach nr 61A, Gmina Oleśnica, woj. Dolnośląskie, a w tym:

  • zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłej spółki obejmującą nieruchomość gruntową zabudowaną budynkami fermy drobiu, położoną w Sokołowicach nr 61 A, Gmina Oleśnica, stanowiącą działki nr 124/1 i nr 124/2 (AM- 4, obręb w 0022 - Sokołowice, nr jedn. Rj. G157 o łącznej powierzchni 3,79 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00039561/6, oraz zlokalizowane tam urządzenia, maszyny i inne rzeczy ruchome a także należności masy z tytułu czynszów dzierżawnych za kwotę łączną nie niższą niż 1.710.000,00 zł (jeden milion siedemset dziesięć tysięcy złotych),
  • Nieruchomość jest obciążona hipotekami, które podlegają wykreśleniu z mocy prawa na zasadzie określonej w art 313 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego.

Warunki udziału w sprzedaży:

  1. Szczegółowe warunki jakim powinna odpowiadać oferta , w tym konieczność złożenia stosownych oświadczeń pod rygorem nierozpatrywania oferty określa Regulamin sprzedaży znajdujący się na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl, który można; uzyskać drogą elektroniczną w formacie PDF lub w Kancelarii Syndyka, ul. Sienkiewicza 7/1,58-200 Dzierżoniów, gdzie możliwe jest zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą przedsiębiorstwa.
  2. Trwale zamknięte oferty z oznaczeniem oferenta i z dopiskiem „Oferta na zakup przedsiębiorstwa - sygn. akt VIII GUp 65/15 NIE OTWIERAĆ" należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lipca 2017 r. do godz. 14-tej osobiście lub za pośrednictwem kuriera w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrański I Marta Szafrańska Spółka Partnerska, ul. Ruska 51B (Pasaż Nieopolda), 50-079 Wrocław w godzinach pracy kancelarii tj. od 9,00 do 17,00 od poniedziałku do piątku (decyduje data wpływu, nie zaś data nadania).
  3. Otwarcie i rozpoznanie, ofert w dniu 05.07.2017 o godz. 14-tej w obecności notariusza pod wskazanym wyżej adresem tj. w siedzibie Kancelarii przy ul. Ruskiej 51B we Wrocławiu.
  4. Ogłoszenie wraz z regulaminem sprzedaży znajduje się na stronie www.ardobiejewska.pl
  5. Możliwość oględzin przedmiotu sprzedaży po uprzednim kontakcie z syndykiem pod numerem 601 58 02 19 lub kontaktując się za pomocą poczty elektronicznej kancelaria.syndyka70@gmail.com.
  6. 6. Syndykowi służy prawo odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnienie bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
Numer oferty: L/1/N DWK/06/17
Region: dolnośląskie
Cena: 1.710.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna