Opis

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa, nr KRS 0000243326,

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości.

 

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

  1. prawo własności - nieruchomość gruntowa obj. KW nr KR2I/00024873/9, działki nr: 1102/1-1102/124, 10,3331 ha, położonych w Podłężu, gmina Niepołomice, powiat wielicki, woj. Małopolskie, za najwyższą zaoferowaną cenę,
    • cena wywoławcza netto wynosi 4 561 200,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100).
  2. prawo własności – nieruchomość gruntowa obj. KW nr KR2I/00024615/3, działki nr: 1106/1 – 1106/125, 5,3287 ha, położonych w Podłężu, gmina Niepołomice, powiat wielicki, woj. Małopolskie, za najwyższą zaoferowaną cenę,
    • cena wywoławcza netto wynosi 11 196 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

 

Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy 00/100).

 

Wskazane w ust. 1 i 2 nieruchomości podlegają tylko łącznej sprzedaży. W związku z powyższym oferta winna obejmować wszystkie oferowane nieruchomości.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 31 stycznia 2018r. włącznie, bezpośrednio w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69 pok. 8 lub wysłać na adres: Biuro Syndyka Witold Szumski, 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/8  (decyduje data stempla pocztowego).

 

Wadium należy wpłacić w terminie do 31 stycznia 2018r. włącznie, przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa, w Banku PeKaO S.A. w Krakowie konto nr 70 1240 4719 1111 0010 6439 5512 oznaczone jako „wadium Przetarg na nieruchomości”. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu środków pieniężnych na podane konto.

 

Z warunkami przetargu – regulaminem, jak również wycenami można się zapoznać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8, tel. 531 087 771, od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 16.00 lub pod adresem e-mail: biurosyndyka.rog@wp.pl

Rozstrzygnięcie przetargu, który będzie obejmował wyłonienie nabywcy, nastąpi w dniu 05 lutego 2018r. godz. 12.00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8.

 

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez Syndyka.

 

 

Numer oferty: L/2/N/DWK/18
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna