Opis

Syndyk Masy Upadłości Halina Boś, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą                               PHU VICTORIA Halina Boś we Włocławku ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem Hotelu VICTORIA dla której                    w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00043128/1. Wyposażenie hotelu oraz inne rzeczy w hotelu wynikające z faktur ich sprzedaży, nie są przedmiotem przetargu stanowią bowiem własność innego podmiotu gospodarczego. Nieruchomość położona jest w centrum Włocławka przy ulicy Przechodniej 1B, na działce nr 41/5 (KM 50) o powierzchni 265 m2. Na działce nr 41/5, w zabudowie zwartej, usytuowany jest budynek hotelu VICTORIA, którego powierzchnia zabudowy wynosi 266 m2.. Obiekt hotelowy zaszeregowano na *** (trzy gwiazdki).

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelu VICTORIA dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00043128/1 wynosi 2 382 300 złotych (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku towarów i usług VAT.

 1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty albo osobiście do Sekretariatu Sądu Rejonowego we Włocławku Wydział V Gospodarczy pokój nr 139 pod adresem 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 20, do dnia 8 listopada 2018 roku do godz. 1500. W przypadku przesłania oferty pocztą, jako dzień złożenia oferty liczy się dzień wpływu oferty do Sądu Rejonowego we Włocławku Wydział V Gospodarczy pod adresem 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 20.
 2. Oferta z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie                         o formacie mniejszym niż A4, i umieszczona w drugiej zamkniętej kopercie formatu A4.

Każda z kopert powinna być opieczętowana oraz zaadresowana na adres: Sekretariat Sądu Rejonowego we Włocławku Wydział V Gospodarczy pokój 139, ul. Kilińskiego 20; 87-800 Włocławek, koniecznie                          z podaniem sygn. akt GUp 23/16 i dopiskiem „Oferta przetargowa Hotelu VICTORIA we Włocławku” oraz zawierać oznaczenie składającego ofertę.

3.1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać:

 1. a) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uczestnika przetargu oraz adresy do doręczeń,
 2. b) wskazanie, jakiego składnika masy upadłości dotyczy oferta,
 3. c) proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza,
 4. d) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,
 5. e) aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów,
 6. g) uchwałę zezwalającą na nabycie przedsiębiorstwa podjętą przez upoważniony organ uczestnika przetargu, o ile uchwała taka jest wymagana przepisami prawa,
 7. h) numery NIP i REGON, a w przypadku osób fizycznych również PESEL.

3.2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie:

 1. a) o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptacji,
 2. b) o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i organizacyjnym przedmiotu przetargu,
 3. c) zobowiązanie oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży oraz kosztów związanych z przeniesieniem praw, jak również związanych z wykreśleniem zabezpieczeń,
 4. d) że oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 5. e) że oferentowi znany jest stan faktyczny i prawny oraz uwarunkowania dotyczące sposobu użytkowania przedmiotu sprzedaży, wynikające z przepisów administracyjnych.
 6. Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika masy upadłości którego dotyczy oferta, najpóźniej do dnia 8 listopada 2018 roku na rachunek bankowy masy upadłości: Halina Boś w upadłości nr 74 1090 1519 0000 0001 3360 1669.
 7. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia i dokumenty winny być podpisane przez oferenta będącego osobą fizyczną lub osoby upoważnione do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną.
 8. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii    notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.

7.Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, dostępny w sekretariacie Sądu Rejonowego we Włocławku Wydział V Gospodarczy pokój 139, ul. Kilińskiego 20; 87-800 Włocławek  

 1. Oferty nie spełniające wymogów określonych przepisami prawa i regulaminu oraz zawierające warunki lub zastrzeżenia niedopuszczone postanowieniami regulaminu, nie uczestniczą w przetargu.
 2. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego                                 V Wydziału Gospodarczy we Włocławku przy ul. Kilińskiego 20, w dniu 9 listopada 2018 roku 2018 r.                    o godz. 1000 w sali 146.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika masy upadłości, którego dotyczy oferta, najpóźniej do dnia 8 listopada 2018 roku na rachunek bankowy masy upadłości. W przypadku zawarcia umowy, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane przez syndyka i zatwierdzone przez sędziego komisarza, wadium zostanie zwrócone na wskazane konto uczestnika przetargu w terminie 5 dni roboczych, od zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego komisarza.
 4. Z oszacowaniem przedmiotu przetargu, regulaminem przetargu oraz innymi dokumentami można zapoznawać się, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z syndykiem tel. 54 -235-17-05,                   kom. 694 156 359. Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą dokonać oględzin przedmiotu przetargu                 w terminie uzgodnionym telefonicznie z syndykiem.

 

 

 

 

 

Numer oferty: L/1/DWK/10/18
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna