Opis

Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Jolanta Godkowicz-Drzewińska

Kancelaria Komornicza Skwer Kościuszki 15/11

81-370 Gdynia

tel. 586615271

KM 531/08

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

nr KW  GD1Y/00116880/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Godkowicz-Drzewińska na podstawie art.953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 wbudynku SąduRejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy Plac Konstytucji 5 w sali nr 229,odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego numer 2 położonej w Gdyni, ul. Urszulanek 11, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1Y/00116880/6.

Lokal mieszkalny numer 2 składa się z pomieszczeń w poziomie parteru o łącznej powierzchni 64,7m2, jest w stanie surowym, otwarty.

Pomieszczenia przynależne do lokalu: piwnica, pomieszczenia gospodarcze, kotłownia i schody o łącznej powierzchni 43,7m2. Łączna powierzchnia lokalu wynosi: 108,4m2.

Suma oszacowania wynosi 65.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania wynosi 49.350,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO Bank Polski SA I O. w Gdyni 88 10201853 0000 9302 0014 7512   

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis  z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,  jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                              Jolanta Godkowicz-Drzewińska

                                                                                        ( na oryginale pieczęć i właściwy podpis )

Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny