Opis

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Malborku Przemysław Biernacki Kancelaria Komornicza w Nowym Dworze Gdańskim, 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Dworcowa 14, tel/fax 55 246 28 48, (www.malbork.komornik.pl). 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Przemysław Biernacki, na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25 czerwca 2018 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Malborku mającego siedzibę przy ul. Poczty Gdańskiej 19 w sali nr 11 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności ułamkowej części zabudowanej nieruchomości tj.:

  • udziału dłużnika Mariana Jarzemskiego wynoszącego  ½ części w nieruchomości (działka nr 434 o pow. 0,0157ha oraz budynek mieszkalno-użytkowy o pow. zabudowy 96m2 i pow. użytk. 294m²), położonej:  82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 19 (dawna Sikorskiego 3), dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2M/00046186/7.
  • udziału dłużniczki Krystyny Jarzemskiej wynoszącego ½ części w nieruchomości (działka nr 434 o pow. 0,0157ha oraz budynek mieszkalno-użytkowy o pow. zabudowy 96m2 i pow. użytk. 294m²), położonej:82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 19 (dawna Sikorskiego 3), dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2M/00046186/7.

Suma oszacowania każdego z udziałów wynosi 331.500,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248.625,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię (za każdy udział) w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  33.150,00 zł.  Rękojmie winny być złożone przelewem na konto komornika:

Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim 80 8306 0003 0004 1003 3000 0010.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku w sekretariacie Wydziału I Cywilnego przy ul. Poczty Gdańskiej 19: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny
budynek użytkowy