Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Rafał Norsesowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-02-2022r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Stargardzie 73-110 Stargard, ul. Okrzei 8 sala nr 222 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonych w 73-140 Ińsko, ul. Sienkiewicza, ul. Zamkowa i składających się z nieruchomości zabudowanych z przeznaczeniem na fabrykę produkcji bioetanolu, w szczególności składających się z działek: Działka nr 215 o powierzchni 0,0592 ha. Działka nr 213/2 o powierzchni 0,3329 ha. Działka nr 216/4 o powierzchni 2,0030 ha. Działka nr 211 o powierzchni 0,1028 ha. Działka nr 216/3 o powierzchni 0,4764 ha.

Przedmiotowe działki zabudowane są budynkami o przeznaczeniu :

 • budynkiem portierni o powierzchni użytkowej: 76,85 m2,
 • budynkiem produkcyjnym o powierzchni użytkowej: 1939,30 m2,
 • budynkiem chłodni o powierzchni użytkowej: 210,00 m2,
 • budynkiem suszarni wywaru o powierzchni użytkowej: 854,40 m2,
 • budynkiem warsztatowo-magazynowym o pow. użyt.: 662,50 m2,
 • budynkiem kotłowni i uzdatniania wody o pow. użyt.: 557,00 m2,
 • budynkiem administracyjnym o powierzchni użyt.: 540,15 m2,
 • budynkiem sterowni o powierzchni użyt.: 15,00 m2,
 • budynkiem trafostacji o powierzchni zabudowy: 132 m2,
 • wiatą nad wagą samochodową o powierzchni użyt.: 132,00 m2,
 • wiatą kosza zasypowego o powierzchni użyt.: 127,80 m2,
 • części bazy zbożowej firmy ARAJ w tym pięć silosów płaskodennych SPA 18/19 o pojemności 4750 t,  dwa silosy lejowe SLA 6/10 o pojemności 280 t, silos SLA 6/6 o pojemności 140 t.

Dla nieruchomości będących przedmiotem licytacji Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: KW SZ1T/00101640/9,  KW SZ1T/00102057/2,  KW SZ1T/00103392/9.

Suma oszacowania wynosi 3 386 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 539 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 338 600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska SA 57 16001462 1880 5781 9000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna