Opis

Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w Lesznie                                                                                       
Maciej Kasprowiak
Bolesława Chrobrego 20
64-100 Leszno
Tel. 065-529-12-74

Sygn. akt  KM 928/14 i inne

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW PO1L/00001370/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Maciej Kasprowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. o godzinie 14:00 w Budynku Sądu Rejonowego w Lesznie  mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 2 w Sali nr 51, odbędzie się pierwsza licytacjanieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym położonym na działce gruntu nr 307 powierzchnia 703,0 m²

należącej do dłużnika: Irena Grys

położonej: 64-100 Leszno, ul. Janickiego 27,

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1L/00001370/1

Suma oszacowania wynosi 646.917,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 485.187,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64.691,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książęce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Lesznie

82 1020 3088 0000 8602 0005 6358

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                                                                                                                  

Komornik Sądowy
Maciej Kasprowaiak

Region: dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny