Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona (tel. 58 572 37 64) ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2018 o godz. 12:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy, 84-230 Rumia, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działki oznaczonej numerem 4/2 o pow. 692 m2. Na części działki (300 m2) wykonany jest parking z kostki brukowej. Na nieruchomości nie obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego - studium - MU2 - obszary wielofunkcyjne o dominujących funkcjach mieszkaniowej i usługowej: strefa funkcjonalna o dominującym przeznaczeniu:  tereny przewidywanych przekształceń - pasma usługowe. Działka posiada urządzony zjazd z drogi krajowej nr 6 w km 307 + 534 strona lewa. 

Suma oszacowania wynosi 304 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 228 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck od godz. 09:00 do godz. 15:00.

 

Numer oferty: L/15/N/06/18
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka