Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tamara Czerwińska Zastępca Tomasz Czerwiński (tel. 46 832 10 07 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice, pokój I, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Sierakowice Lewe, 96-100 Skierniewice, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa składająca się z niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 247 według księgi wieczystej o powierzchni 0,1900 ha, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów o powierzchni 0,1917ha. Działka wykorzystywana w celach rekreacyjnych położona we wschodniej części wsi Sierakowice Lewe, przy granicy z terenami gminy Maków. Nieruchomość nieogrodzona, sąsiadująca z terenami rolniczymi, mieszkaniowymi oraz terenami PKP. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Na działce znajduje się drewniany kontener(służący jako altana lub miejsce na narzędzia) oraz drewniane WC w końcu działki. 

Suma oszacowania wynosi 62 200,00zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 41 466,67 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 220,00 zł.+1,20zł tytułem przelewu pieniędzy. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Numer oferty: L/16/N/01/19
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka