Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie – Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09.03.2017 r. o godz:14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie I Wydział Cywilny w Sulęcinie przy ul. Kościuszki 30, w sali nr 13 odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości należącej do dłużnika: Jarosław Socha- ¼, Wanda Socha- ¾, położonej: 69-200 Sulęcin, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1U/00000953/2.

Suma oszacowania wynosi 64.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 48.600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.480,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O w Gorzowie Wlkp.

96 10901900 0000 0001 0506 3822.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana oznaczona NKW GW1U/00000953/2  w skład w której wchodzi  działka nr 427 o powierzchni 0,6202 ha ( grunty orne, oznaczenie użytków: RIIIb- 0,0150 ha, RIVa- 0,3287 ha, RIVb- 0,1897 ha, RV- 0,0868 ha) zlokalizowana w północnej części Sulęcina, przy wyjeździe na Żubrów. Działka niezabudowana, ma kształt wydłużonego trapezu, nie uprawiana- odłogowana. Działka obsadzona zdziczałymi drzewkami owocowymi i samosiejkami drzew liściastych. W pobliżu działki przebiega linia energetyczna średniego napięcia. Dojazd do działki drogą polną z drogi asfaltowej.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ( po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ul. Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie – Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc.

 

Numer oferty: KM 238/10
Region: lubuskie
Powierzchnia: 0,6202 ha
Cena: 64.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka