Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie – Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09.03.2017 r. o godz:14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie I Wydział Cywilny w Sulęcinie przy ul. Kościuszki 30, w sali nr 13, 69-200 Sulęcin odbędzie się pierwsza licytacja:

4/8  niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużników: Jarosław Socha- udział 1/8, Wanda Socha-udział 3/8 położonej: 69-200 Sulęcin, Trzebów, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1U/00008520/4.

Suma oszacowania wynosi 60.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 45.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O w Gorzowie Wlkp.

96 10901900 0000 0001 0506 3822.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana- działka 233/4 o powierzchni 1,27 ha (oznaczenie użytków: PsVI- 0,19 ha pastwiska trwałe, B-RIVb-0,05 ha - użytki rolne zabudowane, B-RV-- 0,92 ha - użytki rolne zabudowane, N- 0,11 ha nieużytki) położona w miejscowości Trzebów, gm. Sulęcin. Działka w kształcie nieforemnego wielokąta, w części zabudowana budynkiem gospodarczym- chlewnią- o powierzchni użytkowej 1048 m², w złym stanie technicznym oraz ruinami małego budynku gospodarczego, o powierzchni zabudowy 20 m², ruinami fundamentów betonowych o powierzchni 30 m², starym szambem- obiekty w złym stanie technicznym, nieużytkowane i nieremontowane od wielu lat, uległy zniszczeniu. Teren uzbrojony w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną- zbiornik bezodpływowy- ale media w całości do odtworzenia.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ( po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ul. Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie – Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc.

Numer oferty: KM 238/10
Region: lubuskie
Powierzchnia: 1,27 h
Cena: 60.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka