Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Remigiusz Korzec (tel. 32-415-85-39,505 898 661 )zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.09.2019 r. o godz.09:20w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Raciborzu sala 202 odbędzie się: DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Turze, przy ul. Rudzkiej  oznaczonej jako: działki gruntu nr: 45, 47, 50, 61/1, 64, 65, 66, 89, 155, 334, 620/1, 620/2, 620/3, 481/2, 481/3, 482, 483/1, 484, 486,1128. Ich obszar wynosi: 9.0637 ha.

Nieruchomość zabudowana jest: budynkiem mieszkalnym, budynkiem ubojni, budynkiem gospodarczym (stan surowy zamknięty), budynkiem chlewni (stan surowy zamknięty), budynkami chlewni, stodołą, budynkiem spichlerza i maszyn rolniczych, ubojnią trzody chlewnej i myjnią samochodową. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi: 4.830,83m2. posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu nr GL1R/00025050/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.944.800,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 1.963.200,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 294.480.00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: PKO BP SA Nr 07 1020 2472 0000 6502 0125 9571, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Dłużnik został obowiązany do udostępnienia zajętej nieruchomości potencjalnym nabywcom w dniu:24.09.2019 o godz. 11:00.Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Numer oferty: L/1/DWK/08/19
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny
budynek użytkowy
działka