Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Monika Sachno (tel. 22 625-07-93) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03 października 2018 r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul. Marszałkowska 82 w Warszawie w sali nr 229 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: lokal mieszkalny położony w budynku przy al. Jerozolimskich 99 w Warszawie - Ochota, o pow. 77,14 m2 stanowiący odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania całości nieruchomości wynosi 596.601,00 zł, cena wywołania wynosi 447.450,75 zł Suma oszacowania 1/3 udziału nieruchomości wynosi 198.867,00 zł. cena wywołania wynosi 149.150,25 zł Suma oszacowania 2/3 udziału nieruchomości wynosi 397.734,00 zł, cena wywołania wynosi 298.300,50 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania całości nieruchomości, tj. 59.660,10 zl 1/3 udziału nieruchomości tj. 19.886,70 zł lub 2/3 udziału nieruchomości tj. 39.773,40 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, na konto Komornika lub w kasie kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego sądowego postanowienia o utracie rękojmi. Rękojmia w innej postaci nie będzie uwzględniona.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w godz. 9:00-19:00, akta zaś postępowania egzekucyjnego I Co 1079/14 można przeglądać w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.

Nadmienia się, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod zajęcia przedmiotu egzekucji i uzyskały w' tym zakresie orzeczenie wstrzymujące prowadzone postępowanie.

Numer oferty: L/18/N/08/18
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny