Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Tomasz Komorowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2019 o godz. 15:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny, Płocka 9/11B, 01-226 Warszawa, pokój 208, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Biały Kamień 8D/2, 02-593 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00433070/6.

Suma oszacowania wynosi 1 053 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 790 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 105 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 31 1020 1042 0000 8802 0332 3532.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Płocka 9/11B, Warszawa, 01-226 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Numer oferty: L/1/DWK/2/2019
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny