Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss (tel. 32 27143 39) na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 210 budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Zabrzu, przy ul. Moniuszki 19, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze budynku, obecnie niezamieszkały, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Powierzchnia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 75,53 m2. Według pomiarów biegłego sądowego powierzchnia użytkowa lokalu bez pomieszczeń przynależnych wynosi 53,01 m2. Właściciel korzystał z ogródka przydomowego, niezabudowanego o wymiarach 4,30m x 15,40m, porośnięty porostami o bagatelnej użyteczności gospodarczej, nie użytkowany. 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot licytacji została oszacowana na kwotę 86 600,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 64 950,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości t.j. kwotę 8 660,00 zł na rachunek urzędowy komornika wraz z podaniem sygnatury sprawy Km 804/18. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej dzień przed licytacją.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii komornika lub na stronach internetowych: www.licytacje.komornik.pl oraz www.zabrzekomornik.pl

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zabrzu akta postępowania egzekucyjnego (sygn. akt nadzoru VIII Co 349/18). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Numer oferty: L/4/N/05/19
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny