Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj
Kancelaria Komornicza numer II
05-530 Góra Kalwaria ul. Sportowa 17A/2
tel. 22 621 00 63 e-mail: warszawa23@komornik.pl
www.komornikcabajpiotr.pl
Km 2488/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1I/00017967/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-08-2022r. o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy Piaseczno, ul. Kościuszki 14 w sali nr 210, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jerzy Ryszard Krawczyk położonej: 05-552 Jabłonowo, Aleja Krakowska 67C/2/2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1I/00017967/8

Lokal nr 2 znajduje się w murowanym dwukondygnacyjnym budynku nr 2 zlokalizowanym w miejscowości Jabłonowo w gminie Lesznowola przy Al. Krakowskiej 67C. Al. Krakowska jest drogą krajową nr 7 i jest główną drogą wylotową z Warszawy w kierunku Kielc i Krakowa. Kompleks budynków usługowo-mieszkalnych w zabudowie zwartej znajduje się na nieruchomości składającej się z działek nr 92/2 i 92/4 o łącznej powierzchni 2,5053 ha . Teren nieruchomości jest zagospodarowany, ciągi komunikacyjne są utwardzone kostką brukową, wykonane są tereny zielone oraz sportowo-rekreacyjne. Całość jest ogrodzona i dozorowana. Na terenie nieruchomości wokół budynków znajdują się miejsca parkingowe. Pasaż pomiędzy budynkami jest zadaszony. W budynku nr 2 znajdują się dwa samodzielne lokale o łącznej powierzchni użytkowej 326,98 m2. W bliskim otoczeniu znajduje się zabudowa usługowa, nieco dalej na terenie miejscowości Wólka Kosowska znajduje się zabudowa magazynowa i usługowa. Odległość do Lesznowoli wynosi około 11 km, do Piaseczna około 18 km, do centrum Warszawy około 26 km. Na terenie nieruchomości znajduje się poczta oraz punkty handlowe i usługowe. Lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 88,47 m2jest położony na parterze budynku nr 2. Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej jest to lokal niemieszkalny, na który składa się sala sprzedaży i wc. Faktycznie lokal jest połączony z lokalem nr 2 w budynku nr 1 (brak ściany działowej pomiędzy lokalami). Wejście do lokalu bezpośrednio z terenu nieruchomości z pasażu od strony północnej. W lokalu wykonano posadzki przemysłowe, na ścianach tynki gładkie. W wc posadzka z terakoty, na ścianach glazura do wysokości około 2 m, brak drzwi wewnętrznych do wc. Wc wymaga remontu i zamontowania wyposażenia. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna z PCV. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (nie ustalono źródła zasilania instalacji). Ogólny stan techniczny lokalu i standard wykończenia określa się jako średni. Lokal wymaga częściowego remontu oraz wykonania ściany działowej oddzielającej go od lokalu w sąsiednim budynku. W dniu oględzin lokal nie był użytkowany.

Suma oszacowania wynosi 237 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
158 000,00zł
. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi- najpóźniej dzień przed licytacją nieruchomości. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział9 w Warszawie 41 10201097 0000 7202 0131 6512.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 dogodz.17:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z pojawiającymi się informacjami o próbach wpływania na licytantów biorących udział w publicznej licytacji, jak również na sam przebieg licytacji w celu uzyskania odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji w celu odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji, komornik informuje, że czynności takie mogą wypełnić znamiona przestępstwa uregulowanego w art. 305 kodeksu karnego. Zgodnie z przepisem art. 305 § 1 kk : Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. § 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Komornik Sądowy
Piotr Cabaj

Źródło: Licytacja komornicza