Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj
Kancelaria Komornicza numer II
05-530 Góra Kalwaria ul. Sportowa 17A/2
tel. 22 621 00 63 e-mail: warszawa23@komornik.pl
www.komornikcabajpiotr.pl
Km 2488/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1I/00017965/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-08-2022r. o godz. 11:50 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy Piaseczno, ul. Kościuszki 14 w sali nr 210, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jerzy Ryszard Krawczyk położonej: 05-552 Jabłonowo, ul. Aleja Krakowska 67C/2/1, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1I/00017965/4

Szacowany lokal nr 1 znajduje się w murowanym dwukondygnacyjnym budynku nr 2 zlokalizowanym w miejscowości Jabłonowo w gminie Lesznowola przy Al. Krakowskiej 67C. Al. Krakowska jest drogą krajową nr 7 i jest główną drogą wylotową z Warszawy w kierunku Kielc i Krakowa. Kompleks budynków usługowo-mieszkalnych w zabudowie zwartej znajduje się na nieruchomości składającej się z działek nr 92/2 i 92/4 o łącznej powierzchni 2,5053 ha. Teren nieruchomości jest zagospodarowany, ciągi komunikacyjne są utwardzone kostką brukową, wykonane są tereny zielone oraz sportowo-rekreacyjne. Całość jest ogrodzona i dozorowana. Na terenie nieruchomości wokół budynków znajdują się miejsca parkingowe. Pasaż pomiędzy budynkami jest zadaszony. W budynku nr 2 znajdują się dwa samodzielne lokale o łącznej powierzchni użytkowej 326,98 m.kw. W bliskim otoczeniu znajduje się zabudowa usługowa, nieco dalej na terenie miejscowości Wólka Kosowska znajduje się zabudowa magazynowa i usługowa. Odległość do Lesznowoli wynosi około 11 km, do Piaseczna około 18 km, do centrum Warszawy około 26 km. Na terenie nieruchomości znajduje się poczta oraz punkty handlowe i usługowe. lokal nr 1 o powierzchni 238,51 m.kw jest położony na parterze i piętrze budynku nr 1. Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej jest to lokal mieszkalny, na który składa się 5 pokoi, 5 łazienek, 4garderoby, 1 kuchnia, 1 spiżarnia, 1 klatka schodowa, 1 kotłownia, 1 hall oraz przynależące jedno pomieszczenie gospodarcze. Lokal faktycznie jest wykończony i był użytkowany jako biurowy. Podczas oględzin stwierdzono, że parter lokalu stanowi wiatrołap, z którego jest wejście na schody na piętro oraz pomieszczenie gospodarcze, które nie jest połączone bezpośrednio przejściem do lokalu. W pomieszczeniu gospodarczym wydzielono toaletę i zamontowano wrota garażowe. Pomieszczenie gospodarcze było oddzielone od sąsiedniego lokalu na parterze bramą garażową, ale obecnie jest ona zdemontowana, a otworu po niej nie zamknięto w żaden sposób. Piętro lokalu stanowią: 5 pomieszczeń biurowych, hall, dwie łazienki, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie techniczne. Wejście do lokalu bezpośrednio z terenu nieruchomości od strony południowej budynku. W pomieszczeniu gospodarczym na parterze posadzka przemysłowa, na ścianach tynki gładkie, w toalecie posadzka z terakoty, na ścianach glazura, wyposażenie zdemontowane, brak drzwi. Schody na piętro żelbetowe, obłożone płytkami gresem. Na piętrze w pomieszczeniach biurowych na podłogach wykładziny dywanowe, na ścianach gładź gipsowa, w jednym pokoju okładzina z kamienia ozdobnego. W pomieszczeniu technicznym, socjalnym i gospodarczym podłogi z terakoty. W łazienkach posadzka z terakoty, na ścianach glazura do pełnej wysokości, kompletne wyposażenie. W pomieszczeniu technicznym zamontowany jest gazowy kocioł dwufunkcyjny i zasobnik ciepłej wody. Stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa drewniana. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z własnym kotłem gazowym, klimatyzację Ogólny stan techniczny lokalu i standard wykończenia określa się jako dobry.

Suma oszacowania wynosi 881 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
587 400,00 zł
. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88 110,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi - najpóźniej dzień przed licytacją nieruchomości. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 9 w Warszawie 41 10201097 0000 7202 0131 6512.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie odgodz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z pojawiającymi się informacjami o próbach wpływania na licytantów biorących udział w publicznej licytacji, jak również na sam przebieg licytacji w celu uzyskania odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji w celu odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji, komornik informuje, że czynności takie mogą wypełnić znamiona przestępstwa uregulowanego w art. 305 kodeksu karnego. Zgodnie z przepisem art. 305 § 1 kk : Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. § 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Komornik Sądowy
Piotr Cabaj

Źródło: Licytacja komornicza