Opis

Sędzia-komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Kobud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej (sygn. akt IX GUp 52/18) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż kombajnu chodnikowego AM-75/BZ1 numer fabryczny 056/RM/32/2012 za cenę nie niższą niż wartość oszacowania ustalona w operacie szacunkowym, tj. 1 568 000 zł (słownie milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto, z zaznaczeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy o nr 17 1750 0012 0000 0000 3980 9567 z dopiskiem: wadium przetarg, które należy wpłacić do dnia 9 września 2019 roku (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości), zaś oferty należy składać w terminie do dnia 5 września 2019 r. godz. 15.30 – liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (biuro podawcze Sądu lub Sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza odbędzie się w dniu 10 września 2019 roku godz. 10.30, sala XXIV. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 507105955 lub mailowo: wieniakowski@wieniakowski.pl

Numer oferty: L/1/N/07/19
Region: lubelskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: maszyny i urządzenia