Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BI1B/00156900/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski na podstawie art. 953 kpc

podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-09-2021 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego

w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się druga licytacja

nieruchomości

należącej do dłużnika: Willa Tanona-Chaber Spółka z .o.o

położonej: 15-157 Białystok, ul. Skalna 1, Białystok,

oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 15 Bagnówka jako działki o nr geod.: 9/58 o pow.

832m2, 9/59 o pow. 605m2, 9/60 o pow. 438 m2. Łączna powierzchnia wynosi 1875 m2. Nieruchomość

zabudowana budynkiem usługowym o charakterze pensjonatu o pow. zabudowy 455,65 m2, pow.

użytkowej 1.383,43 m2, kubaturze 5.850,98 m3.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00156900/5

Suma oszacowania wynosi 5 589 057,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i

wynosi 3 726 038,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy

oszacowania, to jest 558 905,70zł. Rękojmię należy wpłacić do dnia 09.09.2021r. na konto komornika:

Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60124052111111000049282692

lub gotówką w Kancelarii komornika sądowego.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć

nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne

osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz

przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 w Czytelni Sądu Rejonowego

odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru

gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez

zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o

zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie

orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez

złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed

rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą

uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Źródło: Licytacja komornicza